ZAŠTITA OD POŽARA

 • Izrada Glavnog projekat zaštite od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Projektovanje i izvođenje sistema za detekciju i dojavu požara
 • Projektovanje i izvođenje sigurnosnog osvetljenja (panik rasveta)
 • Izrada Plana zaštite od požara i Pravila zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije, uputstva za postupanje u slučaju požara i programa obuke radnika
 • Ostale usluge

  IZVODJENJE RADOVA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  PROJEKTOVANJE

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.

  PREGLED, MERENJE, ISPITIVANJE

  Termovizijska ispitivanja sa izdavanjem stručnih nalaza Funkcionalno ispitivanje antipanik rasvete Merenje nivoa osvetljenosti

  PROIZVODNJA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  AUTOMATIZACIJA PROCESA

  Održavanje i remont električnih instalacija elektroenergetskih objekata (trafostanice do 35kV).

  NAJAM

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.